założenia

O co walczymy

Stowarzyszenie zostało założone w październiku 2012r w Łodzi.

Celem jego jest konsolidacja lekarzy z całej Polski posiadających I stopień specjalizacji.
Występujemy w obronie nadanych nam wcześniej uprawnień jako lekarza specjalisty I stopnia.
Nie wyrażamy zgody na dyskryminację nas jako lekarzy przy kontraktowaniu umów z NFZ.
Jeżeli popierasz nasze cele przyłącz się do protestu i wstąp do Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Cele nasze będziemy realizować poprzez
  • naświetlanie problemu w mediach
  • egzekwowanie należnych nam praw w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spolecznej ,NFZ, w Sejmie Rzeczypospolitej, a także w sądach polskich i Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

aktualnosci

Walne Zgromadzenie
17.08.15

Zarząd SLP zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie, które odbedzie się 28.08.2015r o godz.19.30 w Łodzi, ul.Piłsudskiego157
W związku z zakończeniem I kadencji odbędą się wybory do władz SLP.

Na spotkaniu zostaną przedstawione rezultaty i osiągnięcia rozmów przedstawicieli Stowarzyszenia w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia i w Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Zapraszamy.

spotkanie z krajowym zarządem ozzl
16.05.14

W dniu 15.05.2014 zarząd SLP uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Krajowego OZZL w Warszawie. Podjęto decyzję o rozpoczęciu współpracy w zakresie obrony praw lekarzy specjalistów I stopnia. Zachęcamy kolegów lekarzy z I stopniem specjalizacji do wstępowania w szeregi OZZL. www.ozzl.org.pl

apel XII Krajowego Zjazdu lekarzy
01.04.2014

Głos XII Krajowego Zjazdu Lekarzy zabrany w naszej sprawie!!! Czytaj ...

oddzew na listy SLP
17.03.2014

Odpiwedź z Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Sejmu, Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania oraz klubu Poselskiegto Sojuszu Lewicy Demokratycznej Czytaj ...

Żywot lekarza ... zabieganego
12.03.2014

Wywiad z dr. n.med Grzegorzem Krzyżanowskim dotyczacy sytuacji leakrzy na rynku pracy. Jest też słowo o nas - Jedynkowiczach, wyeliminowanych przez Fundusz z pracy w poradniach specjalistycznych. Czytaj ...

Demograficzna katastrofa
11.03.2014

Na łamach Gazety Prawnej zalazły się artykuły dotyczące sytuacji demograficznej w medycynie: luka pokoleniowa wśród lekarzy oraz starzenie się lekarzy w wielu specjalnościach m.in. w pediatrii. Jak widać nie tylko SLP widzi problem braku lekarzy. Pozostaje konkluzja ... jak ma sie do tego odsunięcie jedynkowiczów od pracy ?!
Czytaj - 1
,czytaj - 2

Spotkanie zarządu SLP z
Naczelną Radą Lekarską
8.03.2014
21 lutego 2014r. zarząd SLP spotkał się z Naczelną Radą Lekarską. Prezes SLP dr Elżbieta Augustyniak-Brudz wystąpiła z apelem do zgromadzonych.Czytaj ...
Nasz Apel !!
21.02.2014

Zarząd SLP wystosował listy do klubów parlamentarnych, poselskich oraz instutucji i organizacji związanych z ochroną zdrowia. Kolejny raz przedstawiamy sytuację lekarzy z I stopniem specjalizacji szukając sojuszników w naszej sprawie czytaj ...

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia
20.02.2014

Zarząd SLP otrzymał zaproszenie na spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 4.03.2014r godz. 13:00 czytaj ...

Spotkanie z Posłem
20.02.2014
   Na prośbę SLP w dniu 18.02.2014 Zarząd SLP spotkał się z P. poseł Beatą Małecką-Liberą.

statut stowarzyszenia

S T A T U T

STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

"STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH" - zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem - utworzone na zebraniu założycielskim w dniu 03 .09.2012 r. - działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

§ 3.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczęci z jego nazwą oraz siedzibą.

Rozdział II.

Cele Stowarzyszenia

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

·        zniesienie ograniczeń w możliwości wykonywania zawodu dla lekarzy z I stopniem specjalizacji

·        skonsolidowanie środowiska lekarskiego

·        walka o prawa pacjentów do dostępu do wykwalifikowanej opieki lekarskiej

·        walka o odszkodowanie dla pokrzywdzonych finansowo z powodu ograniczenia możliwości wykonywania zawodu

·        walka o pozostanie polskich lekarzy w Polsce

·        walka o stworzenie warunków pracy i płacy dla młodych lekarzy w Polsce, ułatwiających podjęcie decyzji o pozostaniu w kraju

 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a.    reprezentowanie lekarzy przed wszystkimi instytucjami, organami administracji państwowej, władzami państwowymi , samorządowymi - w tym samorządem lekarskiem;

b.    propagowanie idei stowarzyszenia w środowisku lekarskim i środowisku pacjentów

c.    nawiązywanie współpracy z organizacjami reprezentującymi pacjentów

d.    współdziałanie z władzami państwowymi , samorządowymi - w tym samorządu lekarskiego

§ 9

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10.

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu może być:

a.   zwyczajne

b.   wspierające

c.    honorowe

 

2.                Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia - posiadający dyplom lekarza lub lekarza stomatologa - i który złoży deklarację członkowską

3.    Składając deklarację członkowską - członek zobowiązany jest podać adres dla doręczania wszelkiej korespondencji od Stowarzyszenia - przy czym w razie zmiany tego adresu - członek zobowiązany jest w terminie 7 dni podać nowy adres pod rygorem pozostawienia korespondencji w aktach członkowskich ze skutkiem doręczenia.

4.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia

5.    Osoby prawne - jako członkowie wspierający działają poprzez swojego przedstawiciela ustanowionego przez kompetentny organ tej osoby.

6.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna - która wniosła wybitny wkład w rozwój idei statutowych Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na jego rzecz.

7.    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów na p[odstawie pisemnej deklaracji kandydata.

8.    Członkostwo honorowe nadaje Zarząd w drodze uchwały - podjętej zwykłą większością głosów - z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia - w szczególności:

a.    posiadają bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia:

b.    mają prawo składania i popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego celów;

c.    mają prawo wypowiadania się we wszystkich sprawach z zakresu bieżącego funkcjonowania oraz jego celów;

d.    mają prawo korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

e.    mają prawo nieodpłatnie korzystać z urządzeń technicznych, porad i usług jakie Stowarzyszenie oferuje swoim członkom;

f.     korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie;

§ 13.

Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia mają prawo:

a.    brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków;

b.    członkowie wspierający - będący osobami prawnymi są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu Członków przez wskazaną zgodnie z przepisami o reprezentacji osobę - legitymującą się wobec przewodniczącego obrad stosownym, pisemnym pełnomocnictwem;

c.    składania i popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania oraz jego celów;

d.    wypowiadania się we wszystkich sprawach z zakresu bieżącego funkcjonowania oraz jego celów;

e.    korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

f.      mają prawo nieodpłatnie korzystać z urządzeń technicznych, porad i usług jakie Stowarzyszenie oferuje swoim członkom;

g.    korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie;

 

§ 14.

1.    Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a.   przestrzegać postanowień statutu oraz wszelkich uchwał organów Stowarzyszenia;

b.   czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia - w szczególności w wyborach do władz Stowarzyszenia;

c.    popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

d.   przez swoją postawę i działania przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

e.   dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

f.      regularnie opłacać składki

2.    Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu i wszelkich uchwał organów Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

3.    Rażące naruszenie obowiązków o których mowa w paragrafie 14. Ust. 2 skutkuje pozbawieniem członkostwa w Stowarzyszeniu przez Zarząd.

4.    Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa wspierającego lubhonorowego nie przysługuje odwołanie.

§ 15.

Ustanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

1.    śmierci członka;

2.    rezygnacji z członkostwa - złożonej w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia;

3.    wykluczenia członka w drodze orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;

4.    wykluczenia członka przez Zarząd w związku z:

a.   zalegania przez członka z zapłatą składki członkowskiej przez dwa okresy;

b.   nieusprawiedliwionym brakiem udziału członka w pracach Stowarzyszenia w szczególności w wyborach do organów Stowarzyszenia;

c.    utratą praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu;

§ 16.

W przypadku wykluczenia członka przez Zarząd - od uchwały Zarządu w tym przedmiocie Członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu - w terminie 14 dni od daty doręczenia Uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uchwała wraz z pisemnym uzasadnieniem doręczana jest z zastosowaniem zasad określony w paragrafie 10. Ust. 3 statutu.

§ 17.

Uchwała Walnego Zgromadzenia zapadła na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

a.    Walne Zgromadzenie Członków,

b.    Zarząd,

c.    Komisja Rewizyjna,

d.    Sąd Koleżeński

Członkami władz Stowarzyszenia - wymienionych w pkt 2,3,4 - mogą być jedynie

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 19.

1.    Kadencja wszystkich wybranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2.    Pełnienie tych samych funkcji we władzach Stowarzyszenia możliwe jest jedynie przez dwie kolejne kadencje.

3.    Nie można łączyć funkcji i kandydować lub być wybranym jednocześnie do różnych władz Stowarzyszenia.

4.    Wybory władz Stowarzyszenia są tajne - zaś głosowanie we wszystkich innych sprawach jawne.

§ 20.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeżeli z dalszych postanowień statutu nie wynika co innego. Przy podejmowaniu uchwał w ramach działalności władz Stowarzyszenia każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21.

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2.    Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

3.    Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez

3.Zarząd - raz w roku.

4.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:

a.   na zarządzenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;

b.   przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej połowy członków;

c.    przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej;

§ 22.

O każdym terminie mającego się odbyć Walnego Zgromadzenie - Zarząd zawiadamia drogą elektroniczną wszystkich członków pocztą elektroniczną bądź telefonicznie na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad wraz z podaniem miejsca odbywania się Zgromadzenia oraz porządkiem obrad.

§ 23.

1.    Walne Zgromadzenie uznaje się za zdolne do podejmowania uchwał - gdy w terminie jego odbywania uczestniczy co najmniej połowa zwyczajnych członków.

2.    W przypadku - kiedy w pierwszym terminie obrad nie uczestniczy wymagana członków - w związku z czym zachodzi niemożność podejmowania uchwał Zarząd - najdalej w terminie jednego miesiąca zwołuje kolejne Zgromadzenie, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków biorących udział w obradach.

§ 24.

Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim członkom Stowarzyszenia również tym członkom - co do których Zarząd podjął uchwałę o ich wykluczeniu ze Stowarzyszenia. Członkowie - co do których zapadła decyzja o wykluczeniu nie mogą jednak głosować w sprawie swojego odwołania. Członkowie - co do których zapadła decyzja o wykluczeniu - tracą prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu - z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie uchwały w przedmiocie Odwołania - utrzymującej w mocy uchwałę Zarządu o wykluczeniu członka.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a.    uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;

b.    uchwalenie zmian statutu;

c.    wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz ich odwołanie;

d.    powołanie Biura Stowarzyszenia;

e.    udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

f.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g.    rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

h.   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

i.     rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 26.

Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Obrad. Regulamin obrad przyjmuje pierwsze Walne Zgromadzenie Członków - każde następne Zgromadzenie może podejmując uchwałę dokonać zmian w regulaminie.

§ 27.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie zmian w statucie, zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia, powoływania i odwoływania Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości - 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos.

§ 28.

1.    W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 18. pkt-y: 2,3,4 - w czasie trwania kadencji - uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.

2.    Kooptacji dokonują pozostali członkowie władz Stowarzyszenia, których skład uległ zmniejszeniu - spośród kandydatów, którzy kandydowali do tych władz - a nie zostali wybrani i to w kolejności uzyskanych przez nich głosów.

3.    Kooptacja polega na podjęciu uchwały zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków władz Stowarzyszenia, których skład uległ zmniejszeniu.

4.    W trybie kooptacji - można powołać nie więcej niż połowę władz Stowarzyszenia, których skład uległ zmniejszeniu.

§ 29.

1.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.    Zarząd wybierany jest w ten sposób, że Walne Zgromadzenie Członków wybiera  Prezesa Zarządu Stowarzyszenia - następnie w kolejnym głosowaniu pozostałych 2 członków.

3.    Zarząd Stowarzyszenia - na pierwszym zebraniu po wyborze przez Walne Zgromadzenie Członków - wybiera ze swego grona - wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 30.

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje w sprawach Stowarzyszenia - a w szczególności:

a.    reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

b.    podejmuje decyzje w przedmiocie przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia,

c.    zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na zasadach i w trybie przewidzianym niniejszym statutem,

d.    sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia,

e.    ustala zasady, tryb uiszczania oraz wysokość składki członkowskiej na kolejny rok kalendarzowy,

f.     kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia,

g.    nabywa na rzecz Stowarzyszenia i w jego imieniu - środki finansowe oraz materialne,

h.   podejmuje uchwały w przedmiocie zatrudnienia dyrektora i innych pracowników Biura Stowarzyszenia,

i.      sprawuje nadzór i kontrolę nad pracą Biura Stowarzyszenia.

§ 31.

Kadencja Zarządu rozpoczyna się z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania Zarządu - a kończą się z chwilą podjęcia przez ten organ uchwały o wyborze nowego Zarządu na kolejną kadencję.

§ 32.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał - które zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy jego członków. W każdym przypadku podejmowania uchwał - dla ich ważności konieczna jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

§ 33.

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu - w tym

Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 34.

1.    Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

2.    Komisja Rewizyjna wybierana jest w ten sposób, że Walne Zgromadzenie Członków wybiera jej Przewodniczącego - następnie w kolejnym głosowaniu pozostałych 2 członków.

3.    Komisja Rewizyjna - na pierwszym zebraniu po wyborze przez Walne Zgromadzenie Członków - wybiera ze swego grona - Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 

§ 35.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.    kontrola całokształtu bieżącej działalności Stowarzyszenia,

b.    kontrola całokształtu spraw finansowych związanych z działalnością Stowarzyszenia,

c.    kontrola wykorzystywania majątku Stowarzyszenia,

d.    składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

e.    występowanie z wnioskiem do Zarządu - o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 36.

Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały w przedmiocie jej powołania - a kończy się z chwilą podjęcia przez ten organ uchwały o odwołaniu dotychczasowej Komisji Rewizyjnej lub uchwały o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

§ 37.

1.    Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał - które zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

2.    Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony na pierwszym posiedzeniu regulamin prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

3.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

§ 38.

1.    Sąd Koleżeński składa się z 5 członków Stowarzyszenia - wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.    Sąd Koleżeński wybierany jest w ten sposób, że Walne Zgromadzenie Członków wybiera Przewodniczącego Sądu - następnie w kolejnym głosowaniu pozostałych 4 członków.

3.    Sąd Koleżeński - na pierwszym zebraniu po wyborze przez Walne Zgromadzenie Członków - wybiera ze swego grona - Wiceprzewodniczącego Sądu i Sekretarza Sądu.

4.    Kadencja Sądu Koleżeńskiego rozpoczyna się z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie jego powołania - a kończy się z chwilą podjęcia przez ten organ uchwały o odwołaniu dotychczasowego Sądu Koleżeńskiego lub uchwały o wyborze nowego Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję.

§ 39.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie wniosków i skarg związanych z działalnością członków Stowarzyszenia oraz organów Stowarzyszenia.

§ 40.

1.    Prawo wniesienia skargi przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia,Członkom wspierającym i honorowym - a nadto – Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

2.    Sąd Koleżeński wydając orzeczenie w sprawach związanych z działalnością członka sprzeczną ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia - uznając winę członka mając na uwadze jej stopień oraz ustalone okoliczności sprawy orzeka:

a.   karę upomnienia;

b.   karę nagany;

c.    karę wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 41.

1.    Sąd Koleżeński zbiera się i obraduje w pełnym składzie - wydając swe orzeczenie nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku lub skargi.

2.    W sprawach zawiłych lub ze względu na szczególne okoliczności orzeczenie może być wydane w terminie późniejszym - nie później jednak niż trzech miesięcy od złożenia wniosku lub skargi.

3.    Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego musi zawierać sentencję oraz pisemne uzasadnienie w którym podane są motywy rozstrzygnięcia.

4.    Orzeczenia doręcza się stronom sprawy rozpoznanej przez Sąd Koleżeński.

§ 42.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są podawane do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 43.

Stronom sprawy rozpoznawanej przez Sąd Koleżeński przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 44.

Odwołanie wnosi się pisemnie za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego - w termie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia.

§ 45.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłe na skutek odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

Rozdział V.

Biuro Stowarzyszenia

§ 46.

1.    W drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków może być powołane Biuro Stowarzyszenia.

2.    Uchwała - o której mowa wyżej określa również strukturę organizacyjną Biura.

3.    Biuro Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

4.    Do kompetencji Biura Stowarzyszenia należy:

a.    Prowadzenie bieżących spraw o charakterze organizacyjno - biurowym związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

b.    przygotowywanie, opracowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością władz Stowarzyszenia,

c.    przygotowywanie, odbiór i nadawanie korespondencji związanej z działalnością władz Stowarzyszenia,

d.    prowadzenie rejestru członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia,

e.    przyjmowanie wpłat z tytułu składek członkowskich i prowadzenie ewidencji tych składek,

f.     prowadzenie ewidencji majątku Stowarzyszenia,

g.    prowadzenie dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy dotyczące podatków i rachunków,

5.    Pracami Biura Stowarzyszenia kieruje jego dyrektor - zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.

6.    W przypadku podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o zatrudnieniu innych pracowników Biura Stowarzyszenia - dyrektor Biura zawiera z nimi umowę o pracę i jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

7.    Dyrektorem Biura Stowarzyszenia winien być jego członek - z tym, że nie może być on członkiem władz określonych w paragrafie 18. pkt-y 2,3,4.

7.

Rozdział VI.

Majątek Stowarzyszenia

§ 47.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich oraz środków finansowych i materialnych nabytych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.

§ 48.

1.    Zasady, tryb uiszczania oraz wysokość składek członkowskich na kolejny rok kalendarzowy Ustala w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

2.    Uchwała określająca wysokość składek na kolejny rok kalendarzowy podejmowana jest w terminie do dnia 30 listopada danego roku.

3.    W raku braku podjęcia uchwały o której mowa wyżej we wskazanym terminie na każdy kolejny rok kalendarzowy obowiązują dotychczasowe postanowienia co do zasad, trybu uiszczania i wysokości składki.

4.    Składkę ustala się jako roczną - płatną do dnia 10-ego lutego każdego roku.

5.    Składka może być uiszczona jednorazowo - za rok z góry - do dnia 10-ego stycznia.

§ 49.

Dochodami Stowarzyszenia są:

a.    wpływy ze zbiórek publicznych;

b.    subwencje osób prawnych;

c.    darowizny, spadki i zapisy otrzymane przez Stowarzyszenie zarówno w kraju jak i zagranicą;

d.    dochody z praw majątkowych nabytych przez Stowarzyszenie;

e.    dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia;

f.     inne wpływy.

§ 50.

Dochody wskazane wyżej mogą być przeznaczone do realizacji wszystkich celów Stowarzyszenia - o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 51.

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia - Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza - i tylko wówczas - gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§ 52.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 53.

W razie likwidacji Stowarzyszenia - po jej zakończeniu pozostały majątek Stowarzyszenia Przekazuje się na cel społecznie użyteczny związany z ochroną zdrowia wskazany w uchwale Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu likwidatora.

§ 54.

Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

§ 55.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami statutu mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Statut "STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH"  przyjęty na zebraniu założycielskim w dniu 03.09.2012 r,

członkostwo

Rejestracja

Jeżeli poprierasz nasze cele przyłącz się do protestu i wstąp do Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Od każdego lekarza chcącego wstąpić do SLP wymagane jest:

  • identyfikowanie się z celami SLP i akceptowacjia statutu
  • rejestracja na stronie www bądz przesłanie wypełnionego formularza
  • wpłacenie rocznej składki - 60 PLN

Członkiem wspomagającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która utożsamia się z
naszymi celami.
Członek wspomagający jest zwolniony ze składki
Formularz Rejestracyjny
Aby się zarejestrować należy wypełnić wszystkie pola.

UWAGA !!! Podane dane są utajnione i służą wyłącznie celom Stowarzyszenia.

UWAGA !!! Członkowie wspomagający nie muszą wypełniać pól oznaczonych gwiazdką
Nazwisko
Imie
Nr dowodu osobistego
Pesel
Miejsce urodzenia
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
E-mail
* Specjalizacja
* Rok ukończenia studiów
* Rok otrzymania specjalizacji I stopnia
* Numer wykonywania zawodu

zapoznałem się ze statutem SLP i akceptację jego treści, w tym świadomość praw i obowiązków członka;
upoważniam SLP do weryfikacji informacji w celu sprawdzenia ich autentyczności;
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SLP, danych osobowych zawartych we wniosku oraz innych danych przekazanych w trakcie członkostwa lub udziałem w przedsięwzięciach SLP, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (t.jed. Dz.U.2002 nr 101 poz.926 z późn.zm.);

KONTAKT

Dane
Zebrania obywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi
ul. Czerwona 3
93-005 Łódź

Tymczasowa Siedziba Stowarzyszenia
ul. Bydgoska 36
91-036 Łódź

KRS 0000442422

Numer konta bankowego: 56 1500 1546 1215 4008 8322 0000

Telefony kontaktowe:
Barbara Grala-Stępnik604-718-960
Elżbieta Augustyniak-Brudz608-585-841
Zbigniew Figat604-269-793
Formularz kontaktowy
Email (wymagane):
Imię (wymagane):
Treść (wymagane):
Mapa

zarząd

członkowie

przewodniczącyElżbieta Augustyniak-Brudz
wiceprzewodniczącyMariola Lukas
wiceprzewodniczącyZbigniew Figat
skarbnikPiotr Surmacki
Copyright © 2012 SLP